Vítejte v našem e-shopu | přihlásit | registrace

Zapomenuté přihlašovací údaje

×
Vyberte jazyk: CZE | ENG
› Obchodní podmínky

ILC Czechoslovakia, s.r.o.

PROVOZOVATEL

ILC Czechoslovakia, s r.o., IČ 47907142, DIČ CZ47907142, se sídlem Prokofjevova 2, 623 00 Brno (dále jen "Prodávající").
Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a jeho zákazníků (dále jen "Kupující").

CENY

Uvedené ceny e-shopu jsou maloobchodní včetně DPH. Součástí dodávky je řádný daňový doklad a dodací list.

ZPŮSOB OBJEDNÁNÍ

Každá objednávka učiněná v internetovém obchodě je považována za závaznou a vztahují se na ní ustanovení o uzavření kupní smlouvy dle § 409-470 Obchodního zákoníku. Objednané zboží zůstává majetkem prodávajícího až do úplného zaplacení nakupujícím.

ZPŮSOB PLATBY A DOPRAVY

Pro stálé zákazníky platí smluvní podmínky. Zásilky pro školy nebo firmy expedujeme zásilkovou službou DPD a je nutné zajistit převzetí zásilky na uvedené dodací adrese.

Dobírka zásilkovou službou
- pro zákazníky bez smluvních podmínek, doběrečné 125,- Kč

Zásilková služba
- jen smluvní partneři

Osobní odběr
- ve skladu ILC (Řípská 15A, Brno - Slatina, Po-Pá 8:00 – 16:00), vyzvednutí zdarma

Platba
- dobírkou
- v hotovosti při osobním odběru
- dle smluvních podmínek.

BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, adresy dodání a kontaktního emailu nebo telefonu).
Písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným písemně na adresu ILC Czechoslovakia, s.r.o., Řípská 15A, 627 00 Brno - Slatina, nebo prostřednictvím emailu na adresu shop@ilc.cz.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od převzetí zboží a příslušné zboží vrátit, a to bez udání důvodu a bez jakékoli sankce. Kupujícímu tím vzniká nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené do 30 dnů od odstoupení. Prodávající tak učiní formou bankovního převodu nebo složenkou.

Vrácené zboží kupující doručí poštou nebo osobně na vlastní náklady na adresu prodávajícího – ILC Czechoslovakia, s.r.o., Řípská 15A, 627 00 Brno - Slatina. Součástí zásilky musí být kopie faktury zásilky.
Zboží musí být nepoškozené, aby mohlo být nabízeno dalším zákazníkům.
Kupující musí zásilku odeslat/doručit osobně do 14-ti dní po obdržení zboží.
Porušení originálního obalu u audio a video nahrávek a počítačových programů má za následek, že kupující nemá právo odstoupit od smlouvy.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

ZÁRUKA

Prodávající odpovídá za vady zboží v záruční době 24 měsíců, není-li u určitého zboží uvedena záruka delší.

Záruka se nevztahuje na:
- opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
- vady vzniklé neodborným zásahem kupujícího či třetí osoby, mechanickým poškozením, živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem) jinými vnějšími vlivy a zásahy vyšší moci (nestabilita elektrické sítě, přepěťové rázy indukované na telefonní lince nebo napájecím zdroji atd.).

REKLAMACE

Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží bude toto zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět. Pro vyřízení reklamace je nutné prodávajícímu oznámit písemně (nejlépe e-mailem), že daný výrobek vykazuje vadu a jakým způsobem se vada projevila. Na základě těchto informací bude reklamace posouzena a stanoven další postup. V případě, že bude reklamace shledána jako oprávněná, zašle kupující vadné zboží v originálním obalu prodávajícímu zpět. Nové zboží bude odesláno v zákonné lhůtě, bezprostředně po obdržení reklamovaného zboží od dodavatele. Případně bude vrácena celá zaplacená částka. Vady způsobené nakladatelem (tiskové chyby, chybějící stránky, vadné nahrávky atd.) je možno reklamovat do 24 měsíců od data fakturace. Pokud kupující obdržel jiné zboží, než objednal (např. došlo k záměně zásilek na straně prodávajícího), má kupující právo zboží reklamovat.

Místo uplatnění reklamace
ILC Czechoslovakia, s.r.o.
Řípská 15A, 627 00, Brno – Slatina
tel.: 545 215 669
e-mail: shop@ilc.cz

Doprava reklamovaného zboží
Reklamované zboží spolu s kopií faktury kupující dopraví osobně nebo zašle na místo uplatnění reklamace (běžnou formou, nikoli dobírkou). Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení kupující vyzván k odběru zboží. V případě zájmu může být po dohodě zboží kupujícímu zasláno.

Dopravu reklamovaného zboží hradí kupující, v případě uznání oprávněnosti reklamace může požádat o úhradu nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží. Reklamované opravené nebo vyměněné zboží zašle prodávající zpět na vlastní náklady.

Po obdržení výše reklamace, prodávající zahájí reklamační řízení a je povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění.
Bližší a další informace o stavu reklamace získá kupující emailem na schránku shop@ilc.cz.

Reklamace přepravních služeb
Zboží z obchodu www.efl.ilc.cz je ke kupujícímu doručováno prostřednictvím dopravců. Pokud zásilka dorazí ke kupujícímu poškozená, postupuje kupující následovně:
Zásilku je nutné vždy prohlédnout před dopravcem.

V případě poškození obalu (pomačkaný, roztrhaný, rozmočený…) je nutné ihned sepsat s dopravcem protokol o poškození zásilky.

V případě problému s dopravcem mohou kupující kontaktovat prodávajícího na adrese shop@ilc.cz. Do předmětu zprávy je doporučeno uvést "Stížnost na přepravu", dále popsat problém, uvést kontakty na sebe, číslo zásilky a číslo faktury. Prodávající bude takto oznámený problém řešit s dopravcem a oznámí kupujícím další postup.

Kupující je povinen při převzetí zásilku prohlédnout a při zřejmých a na povrchu obalu zásilky znatelných poškozeních, popř. zjevné a uvnitř poznatelné částečné ztráty zásilky, tyto skutečnosti reklamovat u dopravce. O rozsahu poškození nebo částečné ztrátě obsahu zásilky musí být sepsán ihned zápis o škodě. Dopravce je povinen takový zápis sepsat.

Není-li poškození nebo částečná ztráta obsahu zásilky při jejím předání a převzetí kupujícím zjevná, je kupující povinen oznámit prodávajícímu vznik škody bez zbytečného odkladu poté, co jí zjistil, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení zásilky na telefonním čísle 545 215 669 nebo emailem na shop@ilc.cz.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 4. 2014.

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, a že s nimi bez výhrad souhlasí.

Nestanoví-li tyto Všeobecné obchodní podmínky jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů, platných v České republice.

› Naši dodavatelé
Cambridge University Press Hueber Macmillan CLE International Edi numen Black cat Edilingua
ILC 2023 | All rights reserved | design by youngprimitive | developed by NE2D | verze 2.3